Két ország,
egy cél,
közös siker!

 

Două ţari, un scop, succes comun!

Belépés

HURO projekt limba română

PROGRAMUL DE COOPERARE

 

 

TRANSFRONTALIERÁ
UNGARIA-ROMÁNIA

 

 

2007-2013

 

 

Consiliul local a comunei Moftinul-Mare si consiliul local a localitáti Csengerújfalu au prezentat impreuná in cadrul Programului De Cooperare Transtrontalierá Ungaria-Románia
proiectul HURO/0801/149/01. la Fondul De Dezvoltare a Uniuni Europene cu titlul de ,, Facilitarea accesului comunitar la reteaua de drumuri transfrontaliere”.

 

 

Gestorul proiectului este consiliul local a comunei Moftin iar partenerul de proiect este consiliul local a localitáti Csengerújfalu.

 

 

Slogenul proiectului este: ,, Douá tári,un scop , succes comun”

 

 

Proiectul a avut succes, parteneri au cistigat impreuná 111.262,60 euro. 

 

Pentru Csengserújfalu

 

22.822,5 Euró FEDR asistenţă financiară

  2.685,0 Euró naţionale de asistenţă financiară

  1.342,5 Euró fondurile proprii

 

Inceperea implementării proiectului: 2009.11.01.

Finalizarea de implementare a proiectului: 2010.10.31.

 

 

Scopul cuprinzátor este atractivitatea socio-economicá si stimularea mobilitátii transfrontaliere in regiune, si dezvoltarea infrastructuri rutiere intre Moftin si
Csengerújfalu.

 

 

In primul rind sa pregátit un studiu si plan de asistentá technicá cu privire la modernizarea drumurilor interne.In aspectul localitátii lui Csengerújfalu au fost strázile:
Bagosi,Jókai,Bajcsy Zs., si Táncsics.

 

 

Sperám cá-n etapa a doua se va realiza investitia in cadrul cáruia drumurile sus numite vor fi
asfaltate,asigurind cu aceasta conexiunea la drumurile principale transfontaliere.

 

 

Proiectul inafara faptului cá contribuie la dezvoltarea infrastructuri localitátilor in urma
acestuia si punctele de vedere a locuitorilor se apropie mai mult.

 

 

La indeplinirea sarcinilor, am activat si agentii economici existenti si potentiali din aceste
zone,institutiile social culturale:scoli,grádinite,unitáti sanitare,unitáti de deservire publicá.

 

I. etapá

 

 

In 1. noiembrie 2009. a pornit prima etapá a proiectului.La inceputul perioadei, am
organizat douá intilniri de mese rotunde, care au fost interpretate de doamna Csáki Sándorné primara localitátii Csengerújfalu, domnul primar David Gheorghe si domnul Achim Cornel.

 

 

Intilnirile s-au realizat in luna februarie 2010., cu scopul de a cunoaste starea
localitátiilor.

 

 

La aceste intilniri a contribuit mai mult de 40 de persoane. Liderii institutiilor,gestori
organinismelor de sánátate si de aplicare a legii au schimbat experiente.

 

 

Se poate declara cá locuitorii celor douá localitáti au gásit vocea comuná.Pe drumul
acesta trebuie sá mergem mai departe, arátind exemplu cu privire la dezvoltarea relatiilor umane intre oameni celor douá tári.

 

 

Sarcina cu privire la transport in cadrul proiectului a fost a localitátii Csengerújfalu,iar sarcina de asigurare a cateringului a consiliului local Moftin.

 

 

Cea mai favorabilá ofertá cu privire la asigurarea transportului a fost a lui Szabó Lajos/
Carei SCH.Srl./.Costurile planate pentru transport nu au fost pe deplin utilizati,aici am economisit o sumá semnificativá.

 

 

Parteneri au popularizat proiectul in toate modurile posibile la internet si in mass-media

 

 

localá ,au iformat in primul rind pe locuitorii din Csenger si Moftin despre starea
proiectului.

 

 

II.etapá

 

In etapa a doua s-au organizat patru intilniri economice in cadrul turismului, agriculturi, serviciilor de furnizori si comert.La aceste intilniri inafara liderilor instutiilor au luat parte si anteprenori locale.

 

 

Intre participanti s-au realizat cooperári economice,au schimbat experiente profesionale.Si
la aceastá intilnire au participat mai mult de 40 de persoane.

 

 

In ambele localitáti trebuie depus eforturi pentru infiintarea locurilor de muncá si
pentru perfectionarea fortei de muncá.

 

 

Cu privire la dezvoltarea turismului, utilizarea apei termale ar fi o posibilatate,dar  datoritá lipsei de capital,a infrastructuri nedezvoltate si actuala stare a retelei rutiere ,acum nu se poate realiza.

 

 

In etapa a doua a proiectului, a fost pregátit planul technic cu privire la reabilitarea rutierá si canalizare.Consiliul local a localitátii Csengerújfalu,dintre cele trei proiecte, cel mai favorabil a tinut a lui Félegyházi István /Nyíri-Nyár Bt./in valoare de 3.600.000,.Ft + TVA.

Si in etapa a doua au acordat atentie faptului ca interesanti sá monitorizeze proiectul
prin mass-media localá si internet.

 

 

III.etapá

 

Din partea Consiliului local al localitátii Csengerújfalu in a treia etapá s-a realizat web-situl localitátii.Dintre cele trei proiecte prezentate, a lui Nagy László /East-Gate Bt./ a fost cel mai favorabil,care a acceptat conditiile de a crea si de a actualiza web-situl conform Uniuni Europene.Titlul paginii oficiale: www.csengerujfalu.hu. si este dispus in limba románá si limba maghiará. Prin acest fapt, cei ce pricep ambele limbi, poate sá se informeze despre proiectul comun, despre trecutul si prezentul localitátii.

 

 

Si in acest timp ,cei interesati au fost informati prin mass-media localá si internet.

 

 

IV.etapá

 

 

Situatia
financiará a proiectului

 

In cadrul proiectului ,localitatea Csengerújfalu, la scopurile enumerate mai jos, a folosit urmátoarele sume:

 

 

-planul technic……………………3.600.000.-Ft + TVA

 

 

-pagina oficialá……………………420.000.- Ft + TVA

 

 

-transport…………………………  708.880.-Ft + TVA

 

 

-publicitate……………………….174.522.-Ft + TVA

 

 

 

 

V.etapá

 

 

Planuri in viitor

 

In 3. octombrie 2010 in cadrul alegerilor electorale, localitatea are un nou primar,asadar la
etapa a treia localitatea a fost reprezentatá de domnul Zsiga Mihály. Domnul primar si deputatii noi a localitátii in continuare cultivá relatii bune cu reprezentanti consiliului local Moftin.

 

 

Din acest fapt, vom realiza impreuná din nou un proiect, HURO0802/081-AF, in urma cáruia
in localitatea Csengerújfalu se va investa o instalatie de canalizare la o sumá de 216 milioane FT.

 

 

Ca partener de proiect mai participá si localitatea Ura, care in pro-ratá de locuitori asumá
cheltuielile si in tot aceastá másurá va fi propprietar a investetitiei.

 

 

Liderii localitátii Moftin si Csengerújfalu, inafara proiectelor realizate si cistigate planificá un proiect comun in legátura cu apele interioare.

 

 

Despre publicitárile in limba maghiará,adicá despre reuniunile economice care au avut loc
la Csengerújfalu,puteti citi aici:

 

Miercuri, 13 Aprilie 2011 00:00

miercuri 13.04.2011

Construirea unei staţii de epurare pentru localităţile Csengerujfalu şi Ura

- Comunicat de presă –

- 13 aprilie 2011

Îmbunătăţirea colaborării la graniţa dintre România - Ungaria, în special în ceea ce priveşte soluţionarea nevoilor comunităţilor privind utilităţi publice este una dintre priorităţile pe care şi le-a propus Consiliul Local al comunei Moftin, în colaborare cu partenerii săi de proiect din Ungaria, Autoguvernarea Locală Csengerujfalu (PP1) şi Autoguvernarea Locala Ura (PP2), prin intermediul proiectului intitulat „EcoNet. Îmbunătăţirea infrastructurii transfrontaliere de mediu în vederea încadrării în normele de mediu ale UE”.

Proiectul căruia i s-a acordat finanţare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013, dispune de un buget total de 2.081.481 Euro, din care 1.320.715 euro îi revin liderului de proiect, 475.556 euro ii revin PP1, iar 285.210 euro ii revin PP2.Perioada de derulare a proiectului este de 21 luni şi se va desfăşura în perioada 01.04.2011 – 31.12.2012.

În momentul de faţă pe raza comunelor Moftin, Csengerujfalu si Ura nu există un sistem de canalizare (reţea, staţie de epurare) iar numărul foselor septice, ca primă măsură de drenaj şi stocare ecologică a reziduurilor, este nesemnificativ. Existenta sistemului de alimentare cu apa în comuna Moftin şi în localitatea Csengerujfalu este un argument în plus în favoarea realizării reţelei de canalizare, legislaţia impunând colectarea şi epurarea apelor uzate, concomitent cu racordarea populaţiei la reţeaua de alimentare cu apă. În Moftin, în 2008 a fost realizată o sondare a opiniei publice privind nevoile acesteia, iar un procent de 65 % dintre repondenţi au indicat asigurarea canalizării ca prioritate.

Scopul proiectului este tocmai soluţionarea nevoilor comunităţilor privind utilităţi publice, cu respectarea cerinţelor de mediu în zona de graniţă româno-maghiară. Pe de altă parte, proiectul îşi propune consolidarea relaţiilor transfrontaliere, implicarea populaţiei în luarea deciziilor de pe agenda publică, creşterea calităţii mediului de viata şi înconjurător, precum şi evitarea unei eventuale poluări transfrontaliere. Introducerea canalizării va determina creşterea confortului edilitar-social, protecţia apelor subterane şi de suprafaţă, conformarea cu legislaţia de mediu şi sănătate a populaţiei, precum şi asigurarea condiţiilor de dezvoltare a activităţilor specifice zonei transfrontaliere.

Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă populaţia celor trei localităţi partenere care vor beneficia direct de investiţia în infrastructura edilitară de canalizare şi epurare a apelor, adică un total de 2.892 locuitori (1219 din Moftinu Mic, 917 din Csengerujfalu şi 756 din Ura). Pe lângă aceştia, agenţii economici existenţi sau cei potenţiali şi instituţiile social-culturale din aceste zone (şcoli, grădiniţe, unităţi sanitare, unităţi de deservire publică) vor putea beneficia de investiţia realizată în cadrul proiectului.

Rezultatul principal al acţiunii îl reprezintă realizarea sistemului de canalizare în comuna Moftin şi construirea unei staţii de epurare pentru localităţile Csengerujfalu şi Ura. Pe raza comunei Moftinu Mic se vor efectua 198 de racordări la reţeaua de canalizare a gospodăriilor, a instituţiilor de învăţământ şi a celor sanitare, precum şi a agenţilor economici. Preconizăm ca lucrările să demareze în luna septembrie 2011 şi să se finalizeze în luna octombrie 2012.

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) este finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de co-finanţarea naţională a celor două state membre participante în program, Ungaria şi România. Obiectivul general al Programului este de apropia actori economici, persoane şi comunităţi, cu scopul de a exploata mai eficient oportunităţile oferite de dezvoltarea comună a zonei de frontieră.

“Conţinutul acestui material nu reprezintǎ în mod necesar poziţia oficialǎ a Uniunii Europene”

  

Continutul acestui material nu prezintă in mod necesar pozitiă ocicială a Uniunii Europene.

Látogatóink száma